MA TRẬN QUẢN TRỊ – MBA

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH – ĐỌC RỒI MỚI THƯƠNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH -> HIỂU RỒI ĐỒNG HÀNH VỚI NHÀ ĐIỀU HÀNH -> THÀNH CÔNG TRƯỞNG THÀNH .

Lĩnhvực

Các bước QL

QT

Chiến lược

QT

Tài Chính

QT

Sản Xuất

QT

Chi Phí

QT

Thông Tin

QT

Marketing

QT

Nhân Sự

khảo sát

Giai đoạn 1.1

Tiền đầu tư 1.1

Qui trình công nghệ

Tìm  định mức

Cấp cao

Xu thế Thị trường

Chọn

Người

Thiết kế

Giai đoạn 1.2

Tiền đầu tư 1.2

Chọn công nghệ

Lập định mức

3 cấp độ

Phân khúc

Phân ban

Thực hiện

Giai đoạn 2.1

Tìm kênh lợi nhuận

Quản lý qui trình

Thực hiện   mục tiêu

Cấp trung

Chọn kênh phân phối

 3 đúng :

Người

Việc

Thời gian

Thẩm định

Giai đoạn 2.2

Chọn kênh lãi

Xem ISO qui trình

So sánh

Muc tiêu

Thực tế

3 cấp độ

Tiện ích

Sản phẩm

 Giao diện nhóm

Vận hành

Giai đoạn 3.1

Thu hồi

Cải  tiến

Nâng cấp

Quản trị rủi ro c.f

2 chiều

Độ hài lòng

Phát triển NS

Bảo trì

KH & CV

Giai đoạn 3.2

Đầu tư  p. triển

 Chọn công nghệ mới

Chi phí chất xám

Ý tưởng mới

Chiến lược

Đải ngộ

 
HY VONG CO CAC BAN BO SUNG LY LUAN TU DUY -> CHIA SE -> KINH NGHIEM SONG …

About trungdoan88

AN C12 E 88 F 302
This entry was posted in HỌC TẬP - LÀM VIỆC - CUỘC SỐNG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s